LOLO 5+

P1040577x

LOLO5+, výškoměr, záznamník a vario v tom nejmenším a nejlehčím provedení.

Základní parametry
Instalace výškoměru a zapojení
Instalace USB interface

Externí LED modul

Program pro analýzu dat (pouze v anglické verzi)
Stažení záznamů a vymazání paměti
Prohlížení záznamů
Mazání záznamů
Organizace záznamů

Spolupráce  LOLO5+ a Jeti Duplex (2,4GHz)
Práce s JetiBoxem
Práce s DC/DS-16
Práce s RCDroidBoxem

Aktuální firmware
Cena, záruka a objednávky

 

Základní parametry

 • rozměry 23(D)x13(Š)x 7(V)mm
 • váha 3g včetně základního kabelu (možnost rozšíření o další dva kabely pro dodatečnou funkčnost-sériová sběrnice)
 • napájení 3,3-9,9V tzn. pracuje již s jednou LiXxx baterií
 • zabudovaný uživatelsky nastavitelný alarm napětí (voltspy) Rx baterií (změna barvy LED a telemetrické zobrazení)
 • v základu zaznamenává výšku, napětí Rx baterií, výchylku jednoho serva po dobu 30hodin s periodou 0,1sec
 • kompatibilní se systémy Jeti Duplex, Jeti Duplex EX (JetiBox Profi, DC/DS-16) a RCDroidBox. Zobrazení výšky, varia a napětí baterií přijímače na JetiBoxu (včetně nastavitelného alarmu poklesu napětí) nebo na uživatelských obrazovkách DC/DS-16. Pro DC/DS-16 jsou k dispozici hlasové výstupy pro měřené hodnoty.
 • rozlišení varia 0,1m/sec, uživatelsky definovatelné rozsahy aktivace tónu varia v menu Vario pro DC/DS-16
 • USB interface
 • PC aplikace pro prostředí Windows
 • možnost uživatelského update firmware

Instalace výškoměru a zapojení

Výškoměr měří výšku podle změn tlaku vzduchu okolního prostředí. S ohledem na tento fakt byste měli tedy i výškoměr instalovat v modelu. Vyhněte se umístění poblíž otvorů a vstupů vzduchu. Mohlo by docházet ke zkreslení výsledků měření.

 • Kabel zapojený do pozice 1 slouží pro připojení L5+ k systému Jeti Duplex. Můžete jej připojit do komunikačního portu na přijímači Jeti nebo přímo na JetiBox
 • Kabel zapojený do pozice 2 umožňuje napájení L5+, záznam výchylky serva a palubního napětí přijímače
 • Pevný kabel na pozici 3 slouží pro připojení L5+ k počítači a k displeji.
 • Pokud L5+ připojíte kterýmkoli kabelem k přijímači (zdroji napětí), zaznamenává se automaticky výška po uplynutí 10sec (tato prodleva slouží k možnosti navázání spojení s počítačem). Respektujte polaritu napětí; červená je Plus a hnědá Minus, oranžový vodič je signálový.
 • Microkonektory na pozicích 1 a 2 nejsou určeny k častému rozpojování/spojování
 • Délka kabelu na portech 1 a 2 je 6 a 7cm. Délka kabelu na portu 3 je 7cm.
P1040574x

1-výstup pro připojení Duplex EXT. 2-výstup pro záznam výchylky serva. Výškoměr může být napájený kterýmkoliv ze tří kabelů. Doporučuji ovšem používat výstup 2 a pevný kabel používat pro displej a komunikaci s PC.

 

Instalace USB interface

 1. Zde stáhněte USB ovladač LOLO_USB.ZIP (840kB). Ovladač uložte na libovolné místo na disku a rozbalte jej
 2. Zasuňte USB interface do volné USB pozice
 3. Windows by měly interface rozpoznat a budou požadovat instalaci ovladače
 4. Zvolte volbu “instalovat ručně” (nevolte automaticky nebo použít službu Windows update)
 5. Následně definujte cestu na místo, kde jste rozbalili ovladač v kroku č.1
 6. Proběhne instalace ovladače ve dvou krocích
 7. Systém by měl ohlásit správnou instalaci a funkci USB zařízení
 8. Pokud kliknete pravým tl.myši na “Tento počítač”, vlastnosti, harware, správce zařízení, měli byste vidět  pod záložkou Porty (COM a LPT) nový virtuální COM port. Bude mu přiřazené nějaké číslo. Nepoužívejte vyšší číslo COM než 9 (lze změnit ve vlastnostech ovladače-advanced)

Externí LED modul

Tento modul je určen pro uživatele, kteří nemají 2,4GHz Jeti Duplex systém. Je ale rovněž vhodný pro všechny, kteří se účastní libovolných soutěží a vědí, že během soutěžního letu je zakázaný přenos jakýchkoliv údajů od modelu k pilotovi (telemetrie).

Na jednosegmentovém LED modulu se zobrazuje maximální a minimální dosažená výška, minimální napětí přijímačových baterií a číslo souboru, který je právě zaznamenáván. Číslo souboru je velice důležité, protože Vám umožní dělat si poznámky během celého dne k jednotlivým letům a při pozdějším stažení záznamů do PC můžete v klidu vyhodnotit z poznámek celý letový den.

Z displeje můžete vyčíst následující údaje:

 • maximální dosažená výška letu H XXX (po H následují vždy pevné tři pozice např. H..0..9..9 znamená 99m)
 • minimální dosažená výška letu h XXX (po h následují vždy pevné tři pozice např. h..0..3..7 znamená -37m; h může být maximálně rovno nule, hodnoty jiné než nula jsou vždy se záporným znaménkem tato funkce je určena především pro svahaře pokud létají pod úroveň startu letadla)
 • minimální dosažené napětí během letu u X,X (po u následují vždy pevné dvě pozice např. u..4,..9 znamená 4,9V tzn. napětí během letu “padlo” na 4,9V)
 • číslo souboru F XX (po F následují vždy pevné dvě pozice např. F..1..2 znamená, že je právě zaznamenáván let číslo 12)
 • S LED displejem nemusíte létat. Pokud již nemáte v trupu těch pár milimetrů místa, tak stačí displej připojit po přistání letadla, před vypnutím napájení pro LOLO5+ a údaje odečíst

Program pro analýzu dat (pouze v anglické verzi)

 1. Zde stáhněte aplikaci Lolo5.exe
 2. Rozbalte ji na libovolné místo na disku. Není třeba nic instalovat.
 3. Spusťte aplikaci LOLO5

Ovládání programu pro analýzu dat

Stažení záznamů a vymazání paměti

 1. V záznamníku máte uložená data
 2. Spusťte program
 3. Ve File/Options definujte Default root folder.  Je to adresář kam budou ukládána veškerá data po jejich stažení ze záznamníku. Dále zvolte číslo COM portu, které jste definovali během instalace USB interface (čísla COM rozhraní vyšší než 9 nebudou zobrazena).
 4. Default file name je jméno souboru jak bude ukládáno do adresáře definovaném v kroku č.3.Pokud zvolíte např. odpoledne_ a máte v LOLO5 celkem dva záznamy, tak budou vytvořeny dva záznamy odpoledne_00 a odpoledne 01.
 5. Zvolte OK
 6. Zvolte File/Data, Read data (CTRL+R)
 7. Připojte L5+ k USB interface (respektujte polaritu)
 8. Během 10 sekund stiskněte tlačítko Connect. Červený terč se změní na zelený, tzn. výškoměr je připojen.
 9. Zvolte Read Data, začnou se stahovat záznamy z LOLO5+
 10. Po stažení dat můžete záznamník vymazat příkazem Erase Memory (vymazat všechny data můžete i přes JetiBox nebo jeho emulaci v DC/DS-16)
sw_1x

1-všechny zázamy na disku, 2-otevřené/aktivní záznamy, 3-nástroje, 4-pracovní plocha grafu (podržením mezerníku a tažením myši (stisknuté levé tl.) posouváte graf, 5-posuvník horiz. offsetu (dávejte pozor, jakou veličinu máte zvolenou), 6-posuvník vert.offsetu

Prohlížení záznamů

 1. V levé části okna máte stažené záznamy
 2. Dvojím poklepem na záznam je otevřete
 3. Druhým poklepem jej zase zavřete
 4. Levým tl. a tažením můžete záznam zvětšovat (zoom)
 5. Zvolením ikony měřícího modu, můžete odměřovat čas a výšku (zmáčkni levé tl. a táhni)
 6. Pravým tlačítkem myši vyvoláte kontextové menu pro posouvání grafu v ose X (časová osa)

Mazání záznamů

 1. Označte záznam v levé části okna klepnutím na ikon
 2. Tlačítkem Delete (na klávesnici) záznam smažete
 3. Záznam můžete mazat i přímo v Průzkumníku (Explorer) v daném adresáři

Organizace záznamů

 1. Záznamy můžete třídit do podadresářů ve vašem základním adresáři
 2. Můžete je i libovolně přejmenovat
 3. Soubory i adresáře jsou tříděny alfanumericky (proto adresáře nazývám 20130614 Klecany tzn. rok 2013, červen, 14. a místo)
sw_2x

1-zvolený záznam s kterým pracujeme má modré podbarvení. 2-kurzor myši v režimu kříž (viz.lišta nástrojů). Po stisknutí pravého tlačítka se rozbalí kontextové menu. 3-pokud chcete použít offset je třeba se ujistit, s jakou veličinou pracujete.

 

Spolupráce  LOLO5 a Jeti Duplex (2,4GHz)

Pokud LOLO5 (přes mikrokonektor na pozici 1) připojíte do komunikačního vstupu (Ext.) Jeti přijímače, budete mít možnost na JetiBoxu (dále JB) zobrazovat tyto údaje

 • číslo souboru, který je právě zaznamenáván
 • zaplnění paměti v %
 • aktuální výšku
 • minimální a maximální výšku v aktuálním letu
 • minimální a maximální klesání/stoupání v aktuálním letu
 • aktuální vario (se zvukovou signalizací)
 • aktuální napětí na přijímači (možnost nastavení vizuálního alarmu)

Práce s JetiBoxem

Po zapnutí, spárování vysílače a přijímače v základním menu JB zvolíme Mx. Objeví se základní obrazovka LOLO5. Další monosti zobrazení.

 • levá šipka v základní obrazovce (miN); nejmenší výška, největší klesání, aktuální výška, aktuální vario
 • pravá šipka v základní obrazovce (maX); největší výška, největší stoupání, aktuální výška, aktuální vario

Současné stisknutí pravé a levé šipky umožní vstup do menu.

 • vynulování max/min bez vypnutí LOLO5 (Erase min/max)
 • nový záznam (New Record)
 • vymazání celé paměti (Data Erase)
 • vypnutí zvuku varia (Vario sound OFF)
 • nastavení limitů pro funkci vario (L1, L2, L3, L4)
 • nastavení LOLO do výchozího stavu (Set default conf)

Práce s DC/DS-16

Po zapnutí, spárování vysílače a přijímače, v menu Časovače/senzory nakonfigurujeme ukládání jednotlivých veličin. Dále postupujeme podle návodu k vysílači. Samozřejmě můžete nastavovat alarmy, vario atd.

Práce s RCDroidBoxem

Po spárování RCDroidBoxu (bluetooth spojení) s vysílačem zvolíme položku Telemetrie. Zde již podle návodu konfigurujeme zobrazení jednotlivých veličin. LOLO5+ umožňuje i záznam palubního napětí přijímače, což protokol Jeti Duplex EX standardně nenabízí (URx není součástí EX streamu). LOLO5+, RCDroidBox a DC-16.

Aktuální firmware

verze z 19.5.2014 3.13 lolo5p_3_13.zip (příponu .zip změňte na .lom, soubor bude tedy pojmenovaný lolo5p_3_13.lom)

Cena a záruka

Záznamník je dostupný od 12.12.2013. Objednávky na adrese info@lomcovak.cz

LOLO5 záznamník 3200,-Kč (vč. USB adaptéru a dvou mikrokabelů ), externí jednosegmentový displej 300,-Kč. Ceny jsou vč. DPH bez dopravného. Záruka na zařízení je 24měsíců od data nákupu.

Podrobnější informace. Záznam měření LOLO5 v tlakové komoře. Další infomace o záznamníku LOLO5 na tomto webu

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>